Česká katolická misie

v Astorii, NY

Nedělní mše
10:30 lower Church

časopis zvon

Poznej Ježíše ve společenství věřících

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí,

Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí. (Terezie z Avily)

archiv >>

our facebook page

Hospodin je silou svého lidu,

záštitou spásy svému pomazanému.

Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví,

pas je a nes je až navěky!