Česká katolická misie

v Astorii, NY

Nedělní mše
10:30 lower Church

časopis zvon

Poznej Ježíše ve společenství věřících

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí,

Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí. (Terezie z Avily)

Zpívejte Hospodinu píseň novou,

zpívejte Hospodinu, všechny země!

Velebnost a vznešenost ho předchází,

moc a nádhera je v jeho svatyni.

archiv >>

our facebook page
Kandidáti  na svatořečení ČR